Gratis verzending en retour vanaf € 20 | 30 dagen bedenktijd | Veilig betalen via o.a. Ideal, PayPal & Bancontact!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt je de algemene voorwaarden consumenten.

Betreft het een zakelijke aankoop? Dan gelden de algemene voorwaarden zakelijk, lees deze hier.

Algemene voorwaarden consumenten

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.  

Inhoud

 

Artikel 1 - Definities

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer;                                NextDeal B.V.
Vestigings- en bezoekadres;                  Tromputte 9, 6269 BC te Margraten
Telefoonnummer;                                   043-851 9211
                                                                   Bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur  
E-mailadres;                                             [email protected]
KvK-nummer;                                          66322308
BTW-identificatienummer;                    NL856493909B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging: 
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

Algemene voorwaarden zakelijk

Algemene Voorwaarden NextDeal B.V., juni 2016

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen en offertes van NextDeal B.V. (hierna: de “Gebruiker”) en op alle door de Gebruiker gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen. 
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, al dan niet gehanteerd door een wederpartij, klant en/of opdrachtgever van de Gebruiker (hierna: de “Opdrachtgever”), waaronder ook inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook in het geval de Opdrachtgever eerder naar dergelijke voorwaarden heeft verwezen.
 3. Voor toepasselijk verklaring van (een gedeelte van) andere algemene voorwaarden dan deze, is voorafgaande schriftelijke aanvaarding daarvan door de Gebruiker vereist. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk zijn, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden deze voorwaarden. 
 4. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door de Gebruiker te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
 6. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in deze voorwaarden door de Gebruiker zijn te allen tijde toegestaan. De Opdrachtgever heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen in deze voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van de Gebruiker – daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
 2. De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor de Gebruiker slechts bindend indien deze schriftelijk door de Gebruiker zijn bevestigd. Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die de Gebruiker niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt. 
 3. Overeenkomsten kunnen door de Opdrachtgever niet worden geannuleerd, zonder schriftelijke toestemming van de Gebruiker, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de Opdrachtgever aan de Gebruiker verschuldigd is bij een door de Gebruiker geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.
 4. Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van de Gebruiker ontheffen de Gebruiker van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst. 
 5. Indien in een offerte meerdere producten worden aangeboden en per product/dienst een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de Opdrachtgever niet het recht om slechts een deel van de aangeboden producten te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs.
 6. Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en de Gebruiker niettemin met instemming van de Opdrachtgever een aanvang tot uitvoering van de overeenkomst maakt, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.
 7. De overeenkomst is eerst dan geldig, indien deze van de zijde van de Gebruiker, door een vertegenwoordigingsbevoegd functionaris is bevestigd c.q. ondertekend.
 8. De Gebruiker is tot aan het tijdstip dat levering van de producten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht, zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd. Annulering geschiedt door een schriftelijke mededeling.
 9. Eventuele toezeggingen van vertegenwoordigers van de Gebruiker binden de Gebruiker niet, tenzij en zodra zij schriftelijk door de Gebruiker zijn bevestigd.
 10. Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Gebruiker uit de door haar in te winnen informatie blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle door de Gebruiker op enig moment opgegeven prijzen alleen voor de concrete aanbiedingen waarin ze zijn opgenomen en luiden ze in Euro’s exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingheffingen of rechten.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle prijzen van de Gebruiker ex-works Margraten.
 3. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen, heffingen en andere prijsbepalende factoren. 
 4. De Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen indien en voor zover prijsbepalende factoren, waaronder, doch niet uitsluitend de in artikel 3.3 bedoelde factoren, daartoe aanleiding geven. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan op het moment dat de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Artikel 4 - Uitvoering

 1. De Gebruiker is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, waaronder de levertijd. Daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan de Gebruiker een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. de Gebruiker is bevoegd tot deelleveringen.
 2. Indien en zodra de Gebruiker door verhindering van de Opdrachtgever of door enige andere aan 
 3. de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak niet op de overeengekomen en/of gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de overeenkomst is de Opdrachtgever verplicht om de door de Gebruiker als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden.
 4. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen van de Gebruiker ex-works.
 5. Tenzij schriftelijke anders overeengekomen zijn de door de Gebruiker geleverde zaken 
 6. voor risico van de Opdrachtgever vanaf het moment van levering. 
 7. Indien de Gebruiker het vervoer van de zaken organiseert doet zij dit voor rekening en 
 8. risico van de Opdrachtgever. De Gebruiker is alsdan gerechtigd de verzendkosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. De kosten van eventuele verzekeringen van het vervoerde komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. Het vervoerde komt steeds volledig voor risico van de Opdrachtgever. Een en ander tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de overeenkomst effectief tot stand is gekomen, over alle details overeenstemming is bereikt en nadat de Gebruiker beschikt over alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens en dergelijke.
 10. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van deze omstandigheden, wordt de levertijd automatisch dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde inzake overmacht.
 11. De Gebruiker is zonder toestemming van de Opdrachtgever gerechtigd de uitvoering van de 
 12. overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door derden. Indien de Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gebruiker.

Artikel 5 - Klachten en garantie

 1. De Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. In dat geval kan de Gebruiker andere garantie- en voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten.
 2. Met betrekking tot niet door de Gebruiker geproduceerde zaken geeft de Gebruiker geen garantie 
 3. af. Alsdan geldt de fabrieksgarantie en dient Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de fabrikant te wenden voor die garantie. 
 4. De Opdrachtgever is verplicht om de producten bij ontvangst direct te controleren op onder andere gebreken en hoeveelheden. 
 5. De Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de Gebruiker daarvan niet binnen acht dagen na ontvangst van de producten schriftelijk kennis heeft gegeven. De Gebruiker is niet gehouden tot het in behandeling nemen van klachten inzake geringe afwijkingen van onder andere kleur, type, opdruk, kwaliteit, afwerking, verpakking en hoeveelheid.
 6. Indien en voor zover de Gebruiker vaststelt dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, zal – naar keuze van de Gebruiker – opnieuw of aanvullend worden geleverd of zal een (evenredige) vermindering van de koopprijs worden toegepast. Indien en voor zover de Gebruiker vervangende producten levert, is de Opdrachtgever verplicht om de gebrekkige producten onverwijld op zijn kosten aan de Gebruiker te retourneren. 
 7. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zakelijke transacties. De Opdrachtgever heeft dan ook geen herroepingsrecht. Producten kunnen derhalve niet geruild en/of geretourneerd worden.
 8. Klachten met betrekking tot door de Gebruiker verzonden facturen dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan de Gebruiker kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft de Opdrachtgever afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert de Gebruiker nimmer dat de producten geschikt zijn voor een bepaald doel.
 10. Behoudens in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Gebruiker, is de Gebruiker binnen het kader van haar garantieverplichting niet gehouden tot enige andere vergoeding of tegemoetkoming, hoe ook genaamd.
 11. De door de Gebruiker verleende garantie komt onherroepelijk te vervallen indien de defecten en/of storingen te wijten zijn aan normale slijtage, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuist, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daarvan, van buitenaf komende oorzaken, indien Opdrachtgever zonder toestemming van de Gebruiker wijzigingen in de producten aanbrengt of laat aanbrengen of overmacht.
 12. Het recht van de Opdrachtgever om aanspraak te maken op enige garantie vervalt indien en zodra de producten niet langer in hun originele verpakking zitten, bewerkt zijn en/of enige andere wijziging (geheel of gedeeltelijk) hebben ondergaan.

Artikel 6 - Betaling en zekerheid

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 2. Indien de Gebruiker geen betaling heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de Opdrachtgever aan de Gebruiker verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 2% en zijn alle vorderingen van de Gebruiker op de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. 
 3. Indien de Gebruiker geen betaling heeft ontvangen binnen acht dagen na factuurdatum, is de Opdrachtgever verplicht alle kosten aan de Gebruiker te vergoeden die de Gebruiker maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name: 
 4. a: declaraties van advoca(a)t(en) ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede al de executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,-;
 5. b: de kosten van faillissementsaanvraag.
 6. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle 
 7. verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening.
 8. De Gebruiker zal steeds, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst en ongeacht of één of meerdere opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn voldaan, vooruitbetaling of een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. De Opdrachtgever is alsdan verplicht hieraan te voldoen. In dat geval is de Gebruiker tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling is geschied of zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien de Gebruiker redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen. Indien de Opdrachtgever weigert om aan het door de Gebruiker verlangde te voldoen staat het de Gebruiker vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van alle schade, kosten en winstderving.
 9. Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de Opdrachtgever dan meldt de Opdrachtgever dit binnen 24 uur aan de Gebruiker. 
 10. Indien de Opdrachtgever niet de eindgebruiker van de door de Gebruiker geleverde producten is, heeft de Gebruiker het recht om bij een betalingsachterstand van tenminste 3 (drie) maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten.
 11. Ieder beroep op verrekening van de Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de Gebruiker voorafgaand schriftelijk instemt met een specifieke verrekening en de vordering waarmee wordt verrekend door de Gebruiker onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend. 
 12. De Gebruiker kan haar in dit artikel omschreven rechten te allen tijde ook uitoefenen jegens een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming, voor enige vordering van de Gebruiker op de Opdrachtgever en/of een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming. 
 13. Een onderneming wordt met een andere onderneming gelieerd geacht, indien die onderneming voor 50% of meer toebehoort aan dezelfde eigenaar, dan wel voor 50% of meer direct of indirect gecontroleerd wordt door of controle uitoefent over die andere onderneming en/of voor 50% of meer met die andere onderneming tot een zelfde groep van ondernemingen behoort.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door de Gebruiker geleverde producten gaat eerst op de Opdrachtgever over na volledige betaling door de Opdrachtgever van al hetgeen hij uit hoofde van een overeenkomst en/of deze voorwaarden aan de Gebruiker verschuldigd is. 
 2. De Gebruiker is, indien en zodra zij gebruik maakt van dit eigendomsvoorbehoud, bevoegd om zich het bezit van de producten te verschaffen door onder andere het betreden van het terrein/magazijn van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent de Gebruiker hiertoe reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht. 
 3. Zolang de eigendom van de producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de producten niet bezwaren, vervreemden, belenen, verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn (feitelijke) macht brengen, behoudens het bepaalde in artikel 7.4.
 4. Het is de Opdrachtgever toegestaan om de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, met dien verstande dat, totdat de Opdrachtgever de producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen jegens de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, is nagekomen, de Gebruiker in de rechten treedt van de Opdrachtgever jegens diens afnemer(s). Onder deze rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle (toekomstige) vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade aan of verlies van producten. De Opdrachtgever draagt deze rechten voor zover nodig reeds nu voor alsdan over aan de Gebruiker, die deze overdracht hierbij aanvaardt.
 5. Het is de Opdrachtgever ten strengste verboden om de producten als partij c.q. via (websites van) derden door te verkopen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van de Gebruiker. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van de Gebruiker, zonder sommatie of ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Het voorgaande laat onverlet de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot vergoeding aan de Gebruiker van alle schade die door het handelen van de Opdrachtgever is of zal ontstaan. de Gebruiker blijft steeds bevoegd om – zo nodig in kort geding – nakoming en/of een verbod te vorderen.
 6. In aanvulling op het in artikel 7.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt de Gebruiker zich een (stil) pandrecht voor op alle aan de Opdrachtgever geleverde en in eigendom nog aan de Gebruiker toebehorende producten, tot zekerheid voor de nakoming door de Opdrachtgever van alle (toekomstige) vorderingen die de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, heeft of zal krijgen op de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van de Gebruiker mee te werken aan het opstellen van een daartoe strekkende akte en registratie daarvan.
 7. De Opdrachtgever is verplicht om aan de Gebruiker onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan de Gebruiker toebehorende producten. 
 8. De Opdrachtgever is verplicht om de in zijn bezit zijnde producten deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffing-, waterschade, etc. en de Gebruiker op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polissen te doen toekomen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op NextDeal.nl en NextDeal.be berusten bij de Gebruiker of licentiegevers. Ieder gebruik van de voornoemde naam, website of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijk en niet commercieel gebruik door de Opdrachtgever is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan de Opdrachtgever geleverde producten berusten uitsluitend bij Gebruiker, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de tussen Gebruiker en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 3. De Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de door de Gebruiker geleverde producten (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. De Gebruiker is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van de Gebruiker, dan wel doordat de Gebruiker onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt. Aansprakelijkheid van de Gebruiker jegens de Opdrachtgever is daarbij steeds beperkt tot de in artikel 5 bedoelde garantie.
 2. De Gebruiker is in geen geval aansprakelijk indien de Opdrachtgever de door de Gebruiker en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd. 
 3. De Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het door producten niet voldoen aan (veiligheids)eisen, die al dan niet gelden op de plaats(en) waar de Opdrachtgever is gevestigd c.q. de producten verkoopt. De Opdrachtgever is verplicht er op toe te zien dat de producten die zij van de Gebruiker koopt met het oog op wederverkoop, voldoen aan alle op die wederverkoop van toepassing zijnde (veiligheids)eisen. de Gebruiker zal zich naar beste kunnen inspannen opdat de producten voldoen aan de haar bekende eisen. 
 4. De Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De Opdrachtgever vrijwaart de Gebruiker voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
 5. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.
 6. Elke vordering van de Opdrachtgever op de Gebruiker vervalt indien na verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de vordering door de Opdrachtgever ter zake geen gerechtelijke bodemprocedure tegen de Gebruiker effectief aanhangig is gemaakt. 
 7. Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op de Gebruiker, is deze aansprakelijkheid van de Gebruiker bij schade aan zaken beperkt tot de herstel- en vervangingskosten tot maximaal de hoofdsom zoals deze op de desbetreffende factuur staat vermeld. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van de Gebruiker te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door de Gebruiker gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 8. Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Opdrachtgever schadeclaims schriftelijk aan de Gebruiker te melden, uiterlijk binnen drie maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen ontdekken. 
 9. Voor zover derden die de Gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle overeenkomsten met de Gebruiker de bevoegdheid van de Gebruiker in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van de Gebruiker voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. 
 10. De Opdrachtgever vrijwaart de Gebruiker ter zake alle kosten, schaden en interest, welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden, al dan niet op de Opdrachtgever, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel in verband met gebreken van de door de Gebruiker geleverde producten. De Opdrachtgever is verplicht om zich hiervoor te verzekeren.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Indien de Gebruiker haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zulks inclusief de in artikel 5 bedoelde garantieverplichting, niet kan nakomen door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, maatregelen opgelegd door de staat, onverwachte gebreken en/of storingen bij de Gebruiker of bij haar toeleveranciers, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren. 
 2. Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Gebruiker daarvoor aan de Opdrachtgever enige (schade)vergoeding verschuldigd is.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

 1. Indien, zodra en voor zolang de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens de Gebruiker uit hoofde van een overeenkomst met de Gebruiker en/of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is de Gebruiker gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever verplicht om alle door de Gebruiker als gevolg daarvan te lijden schade, waaronder doch niet uitsluitend de winstderving, te vergoeden. Indien en zodra de Opdrachtgever in verzuim is, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden.
 2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Gebruiker alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.
 3. Indien en zodra de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 12 - Geschillen

 1. Op alle door de Gebruiker verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en/of andere internationale koopverdragen met betrekking tot roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Limburg. Gebruiker heeft de mogelijkheid om in afwijking hiervan een geschil te laten beslechten door een Nederlandse rechter in een ander dan voornoemd arrondissement.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »